REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MissSpark Shop


I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.


OZNACZENIA SKLEPU

Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w sklepie internetowym MissSpark Shop, działającym pod adresem: shop.missspark.com.  Sklep internetowy MissSpark prowadzony jest przez Agnieszkę Iskierkę – Spławiec z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Nr firmy: 08547462.
  
 
Dane kontaktowe:

MISSSPARK LTD
24c Nightingale Lane
Wanstead E11 2HE.
Tel komórkowy: 0048 518 811 279
Obsługa klienta: info@missspark.comDEFINICJE

Poniższe pojęcia mają następujące brzmienie
(przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):
1) Sprzedawca – „MissSpark” Agnieszka Iskierka - Spławiec.
2) Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat) a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
3) Sklep, serwis - sklep internetowy MissSpark Shop, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym/ na stronie internetowej
www.shop.missspark.com.
4) Produkty – ubrania i akcesoria oferowane w Sklepie.
5) Cena – cena, umieszczona przy każdym Produkcie na Stronie internetowej
www.shop.missspark.com. Ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto. Nie uwzględniają Kosztu dostawy (wysyłki) Produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.
6) Koszt dostawy, wysyłki Produktu – koszt związany z dostarczeniem Produktu zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
7) Zamówienie – dyspozycja zakupu na Produkt (oferta na zakup) złożona w Sklepie przez Klienta zgodnie z Regulaminem.
8) Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9) Strona internetowa Sklepu – strona internetowa pod adresem
www.shop.missspark.com
10) Ustawa - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zm.).
12) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.


UMOWA SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży zawierana jest na warunkach określonych w Regulaminie, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi specyfikacji nabywanych Produktów wraz z dostawą Produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę.


CHARAKTER INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU

Informacje o Produktach w Sklepie podane na Stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Prawa Cywilnego.


II ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Poprzez stronę
www.shop.missspark.com Klient składa zamówienie, które stanowi ofertę zakupu Towaru.
2. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy Towar znajduje się w magazynie Sklepu i potwierdza tę informację drogą elektroniczną (w ciągu 24h w dni roboczych) wysyłając e-mail na adres podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny oznacza jednocześnie przyjęcie oferty zakupu.
3. W przypadku, gdy wybrany Towar jest nieodstępny, Sklep niezwłocznie kontaktuje się z Klientem informując o tym.
4. Potwierdzenie możliwości realizacji Zamówienia (potwierdzenie dostępności Towaru oraz Ceny) przez Sklep lub akceptacja przez Klienta oferty Sklepu, oznaczają zawarcie umowy sprzedaży.
5. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bankowym, usługi Paypal  zamówione Towary podlegają rezerwacji do momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta na koncie Sprzedawcy, jednakże nie dłużej niż przez 3 dni robocze od momentu potwierdzenia Zamówienia lub mailowego przyjęcia oferty Sprzedawcy.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących złożonego Zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w następujących przypadkach:
- nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
- po dwóch bezskutecznych próbach potwierdzenia mailowo Zamówienia,
- złożenia zamówienia z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
- cena jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu,
- cena nie została zapłacona przez Klienta we wskazanym terminie.

7. [Rejestracja na Stronie internetowej Sklepu] Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na Stronie internetowej Sklepu loginu i hasła (login i hasło mają charakter poufny; aktualizacja danych podanych przy rejestracji następuje po wykorzystaniu przez Klienta ustalonego wcześniej loginu i hasła). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem loginu lub hasła przez Klienta osobom trzecim oraz za brak aktualizacji danych.

8. [Skutek Zamówienia] Złożenie Zamówienia równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży oraz akceptacją Regulaminu Sklepu w brzmieniu z dnia Zamówienia oraz z udzieleniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem (o ile Klient udzielił odrębnej zgody). Warunki umowy sprzedaży określa Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

9. [Potwierdzenie złożenia Zamówienia] Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma automatyczną informację zwrotną ze Strony internetowej Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia i przekazanie go do realizacji.


III PŁATNOŚCI

1. [Waluta & elementy Ceny] Ceny Produktów wyrażone są w PLN i są cenami brutto. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy zamówionych Produktów. Ceny Produktów podane przy każdym towarze są obowiązujące do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

2. [Wiążący charakter Ceny] Informacja o Cenie Produktów podawana na Stronie internetowej Sklepu
ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy – od momentu ostatecznego potwierdzenia wszystkich istotnych elementów Zamówienia (od tego momentu nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian ceny Produktów w Sklepie) aż do zakończenia realizacji Zamówienia.

3. [Zmiana ceny] Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w Cenach Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.

4. [Promocje]
Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu. W przypadku Produktów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.

5. [Metody płatności]
Dostępne są metody płatności za Produkt w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sklepu wskazany w Regulaminie:
- przelewem bankowym on-line;
- za pośrednictwem Paypal na zasadach i zgodnie z regulaminem obowiązującym w tym serwisie;
- płatność za pobraniem, tylko po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą: info@missspark.com.
Opcja ta nie dotyczy projektów tworzonych specjalnie na wymiar i indywidualne zamówienie Klienta.

6. Formy płatności mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami na stronie internetowej Sklepu.

7. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odrębnego ustalenia z Klientem warunków i formy zapłaty za zamówione Towary.

8. [Dane na przelewie]
W przypadku płatności realizowanej przelewem bankowym lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu: imię i nazwisko Klienta i numer Zamówienia.

9. [Rachunek bankowy Sklepu]
Należność należy przelać na rachunek bankowy Sklepu:
 70109018410000000131524019.

10. [Termin płatności]
Klient winien zapłacić za Produkt w terminie do 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. W braku płatności w powyższym terminie, uznaje się że Klient odstąpił od umowy sprzedaży zaś Produkt wystawiany jest ponownie na sprzedaż.


IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. [Sposób dokonywania Zamówień] Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Kontakt telefoniczny jest możliwy w Dni Robocze w godzinach 10:00 – 19:00
na nr tel. kom: 0048 518 811 279.

2.
[Dokument sprzedaży] Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży.

3. [Terytorium]
Zamówienia realizowane są również na terytorium RP.

4. [Sposób dostawy]
Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Produktu na terytorium wskazanym w Art IV pkt. 5 za pośrednictwem:
- przesyłki kurierskiej, wysyłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę – w przypadku przesyłek krajowych;
- Poczty Polskiej- w przypadku przesyłek krajowych i zagranicznych.

5. [Termin realizacji Zamówienia]
Termin realizacji Zamówienia oznacza czas przygotowania Produktu do wysyłki oraz czas jej dostawy do Klienta. Termin realizacji Zamówienia wynosi do 7 Dni Roboczych zaś w niektórych przypadkach (np. braku dostępności Produktu) może zostać wydłużony (o czym Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w opisie danego Produktu na Stronie internetowej Sklepu). W przypadku projektów szytych na miarę i indywidualne zamówienie Klienta okres oczekiwania wynosi około 14 dni roboczych od momentu pojawienia się wpłaty na Koncie.
Termin realizacji Zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty za Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą. Realizacja Zamówienia rozpocznie się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym wpłata za Produkt została zaksięgowana zaś w przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia - w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

6. [Powiadomienie o wysłaniu przesyłki]
O wysłaniu przesyłki Klient informowany jest oddzielnym mailem.

7. [Doręczenie przesyłek kurierskich]
Przesyłka kurierska doręczana jest w Dni Robocze, do godz. 19-tej. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki kurierskiej do 24 godzin od momentu otrzymania od Sklepu zawiadomienia o wysłaniu Produktu zaleca się kontakt z firmą kurierską w celu uzyskania numeru kuriera i potwierdzenia terminu doręczenia przesyłki.

8. [Zwrot przesyłki]
W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta i zwrotu paczki do Sklepu. Sklep, po weryfikacji danych podanych przez Klienta w Zamówieniu ponownie skieruje przesyłkę do Klienta.

9. [Koszty dostawy Produktu]
Koszt dostawy Produktu zależy od wybranego sposobu płatności i formy dostawy. Koszty przesyłki wg cennika danego dostawcy dostępne są na Stronie internetowej Sklepu:
www.shop.missspark.com  FAQ.

10. [Kontrola pakowania]
Wszystkie przesyłki z Produktami są kontrolowane przez Sprzedawcę i pakowane pod jego nadzorem.

11. [Niedostępność Produktu]
Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować Zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Produktu, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę – zwróci w terminie 7 Dni Roboczych całą otrzymaną kwotę.V. ZWROTY, WYMIANY I REKLAMACJE

1. Jeżeli Klient otrzyma uszkodzoną przesyłkę wskazująca na ingerencję osób trzecich powinien on zweryfikować zawartość przesyłki, sprawdzić czy jest zgodna ze złożonym przez niego Zamówieniem i ewentualnie odmówić jej przyjęcia. W przypadku stwierdzonej niezgodności przewoźnik ma obowiązek sporządzić protokół reklamacyjny.

2. Jeżeli odebrana przesyłka nie nosiła z zewnątrz znamion uszkodzenia, a po jej rozpakowaniu Klient stwierdził ubytek lub uszkodzenie, ma prawo wezwać do siebie Przewoźnika dostarczającego przesyłkę, niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni, od dostarczenia oraz zażądać spisania stosownego protokołu.
Skorzystanie z prawa sporządzenia protokołu w terminie 3 dni od odebrania przesyłki przewiduje, że osoba, która zażąda ustalenia jej stanu musi udowodnić, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem.

3. Mając na uwadze art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie prawach konsumenta (dalej „Ustawa”), Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. 

4. Towar powinien zostać zwrócony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia, w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Produkt musi być nieużywany, posiadać oryginalne opakowanie, metki i być niezniszczony.
Projekty szyte na wymiar nie podlegają zwrotom, ponieważ wykonywane, drukowane są na indywidualne zamówienie i dostosowane do potrzeb, wymiarów i proporcji zamawiającej osoby.
    Chęć zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru należy zgłosić drogą mailową na adres info@missspark.com.
    Do wysłanej paczki należy dołączyć podpisany formularz zwrotu / wymiany lub reklamacji przesłany drogą mailową przez pracownika sklepu.
5. Zwracany/reklamowany Towar lub Produkt prosimy o zwrócenie Sprzedawcy wraz z nr nadania przesyłki.

6
. Cena Towaru, Koszt dostawy zostaną zwrócone Klientowi w formie przez niego wskazanej niezwłocznie, nie później niż 14 dni po odstąpieniu przez Klienta od umowy (kupujący zobowiązany jest do wyboru najtańszego sposobu przesyłki (ekonomiczna) i do tej kwoty zwracane są koszty przesyłki).

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zarówno Sprzedawca jak i Klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu wszystkiego co otrzymali od drugiej strony (w stanie nie pogorszonym) na mocy zawartej umowy, zwrotowi podlegają również koszty wysyłki.

8. [Wymiana Produktu]
Klient za zgodą Sprzedawcy może wymienić Produkt na inny, o ile zgłosi taką chęć Sprzedawcy (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@missspark.com) w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
Wymagania, wskazane powyżej co do zwrotu Produktu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa i należy je interpretować -w odniesieniu do Klientów będących konsumentami - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. [Rozliczenie w przypadku wymiany Produktu]
W przypadku wymiany Produktu, zapłata za Produkt w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Produktu, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio zapłacona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na rachunek bankowy Klienta.

10. [Odpowiedzialność Sprzedawcy]
Sprzedawca, wobec Klientów będących konsumentami, odpowiada za niezgodność Produktu z umową zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Sprzedawca wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

11. Do reklamacji niepełnowartościowych Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku reklamacji prosimy wypełnić formularz reklamacyjny.

12. Klient w formularzu reklamacyjnym powinien podać jej powód oraz zamieścić dane kontaktowe takie jak: min. numer telefonu lub adres email. Jednocześnie innformujemy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

13. [Niezgodność towaru z umową] Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących konsumentami za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

14. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 13, jeżeli przed upływem jednego roku od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.

18. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

19. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania Zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę.

20. [Procedura rozpatrywania reklamacji w przypadku Klientów nie będących konsumentami]
Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy lub naprawiony, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.

21. [Inne]
Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, Sklep ustala z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej czy zakupiony Produkt zostanie odesłany do Klienta czy też zostanie zutylizowany.
W przypadku uznania (pozytywnego rozpatrzenia) reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty, związane z odesłaniem Produktu reklamowanego, w terminie 3 Dni Roboczych. Koszty przesyłki są zwracane wedle cennika danego dostawcy (kupujący zobowiązany jest do wyboru najtańszego sposobu przesyłki oferowanego przez sprzedawcę i do tej kwoty zwracane są koszty przesyłki).

22. [Brak podstaw do reklamacji]
Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają wyłącznie z różnicy w ustawieniu parametrów monitora komputera Klienta, w szczególności nieznaczącej różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu. Reklamacji nie podlegają również: uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia), odbarwienia, sprania druku, przemoczenia Produktu. Zwracane produkty muszą być starannie opakowane i zabezpieczone (najlepiej folią bombelkową), tak żeby nie uszkodziły się podczas transportu. Sprzedawca zawsze starannie pakuje i zabezpiecza produkty wysyłane Klientowi. Nie spełnienie przez Klienta tych wymogów może prowadzić do uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, złamań, wygięć, które tak jak powyżej również nie podlegają Reklamacji.

23. [Formularze]
Uprzejmie prosimy dokonywać zwrotów, odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany Produktu lub zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularzy wysyłanych przez pracownika Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ INFORMACJE HANDLOWE

1. [Zgoda – dane osobowe] Klient poprzez wysłanie zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży Produktów zawieranej poprzez przyjęcie Zamówienia oraz ich przetwarzania dla potrzeb związanych z realizacją Umowy, a jeżeli wyrazi zgodę poprzez formularz, również dla celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
3. [Przetwarzanie danych osobowych Klientów] Sprzedawca przetwarza dane osobowe zebrane od Klientów w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych i przechowywana na serwerze w specjalnej strefie zapewniającej właściwą ochronę.
4. [Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych] Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
5. [Zakres udostępniania informacji] Dane osobowe Klientów nie są przekazywane, sprzedawane i nie użyczane innym podmiotom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. [Zgoda - otrzymywanie informacji handlowej] Klient może dodatkowo, za pośrednictwem formularza rejestracji i oznaczenia w nim odpowiedniej opcji, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym. Informacje te przekazywane mogą być klientowi min. za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w wersji papierowej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem rejestracji w Sklepie. Klient dokonujący zakupu w Sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e -mail Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych Klienta w celu przesyłania wiadomości drogą elektroniczną (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
7. [Uprawnienia Klienta] Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. [Prawo do prywatności] Sklep chroni prawo do prywatności swoich Klientów.
2. [Pliki Cookie] Sklep może wykorzystywać dla celów oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych tzw.pliki cookie, umieszczane na komputerze Klienta po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Istnieje możliwość zablokowania zbierania tych informacji poprzez zablokowanie (wyłączenie) plików cookie w ustawieniach komputera Klienta. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookie może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania niektórych serwisów internetowych. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookie. Aby, mimo wszystko, wyłączyć pliki cookie, należy zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Przeglądarki dają również możliwość skasowania wszystkich bądź wskazanych przez Klienta plików cookie znajdujących się na komputerze, bez konieczności ich blokowania.
3. [Dane do kontaktu] Dane do kontaktu ze Sprzedawcą, w tym do kontaktu w kwestiach związanych z ochroną prywatności, znajdują się w dziale Kontakt.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. [Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy] Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, wobec Klientów nie będących konsumentami, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści oraz do wysokości Ceny.
2. [Zmiana Regulaminu] Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na Stronie internetowej Sklepu wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 2 tygodni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z już zawartymi umowami sprzedaży zaś zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo poinformowani przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W sytuacji, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o mianie Regulaminu.
3. [Właściwe przepisy] W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu Sklepu. Do umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się angielskie prawo. Umowa sprzedaży Produktów zawierana jest w wybranym języku ze Sklepu.
4. Informacje oraz zdjęcia Towarów i Produktów prezentowane na stronie Sprzedawcy pod adresem
www.shop.missspark.com podlegają ochronie prawa autorskich. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania oraz do prezentacji na innych stronach internetowych.

5. [Wejście w życie Regulaminu] Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.01.2015 r.
Powrót